Dopravní prvky v obci

 

 V červnu 2013 byl zahájen projekt "Dopravní prvky v obci"
(reg. číslo 12/016/41200/057/000991),
podpořený z Programu rozvoje venkova Osy IV.Leader,
Místní akční skupina Říčansko, Fiche 3.
Občanské sdružení ČTE! (provozovatel knihovny Průhonice)
je do projektu zapojeno jako partner. Příjemcem dotace je obec Průhonice.

V rámci projektu je vybudován chodník a 6 podélných parkovacích stání,
z toho 1 místo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
v ulici Říčanská v obci Průhonice.
Konkrétně pak po pravé straně ulice Říčanská od křížení
s ulicí Dobřejovická téměř až k místu, kde dochází
ke křížení s ulicí Tulipánová a kde se nachází Sokolovna.
Součástí stavebních prací nad rámec projektu bude také vybudování
jednoho zpomalovacího prahu sloučeného s přechodem
pro chodce, vč. nasvícení u Sokolovny.
Stavební práce zajistí firma SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED vybraná v souladu s pravidly
pro výběr dodavatele stanovené Programem rozvoje venkova.
Stavební práce byly již dokončena na podzim 2013.

Do projektu je zapojena, jako další partner,
společnost IMOBA, a.s. (provozovatel Sokolovny Průhonice).
Realizace tohoto projektu významným způsobem
přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě,
vedla ke zklidnění provozu snížením rychlosti projíždějících vozidel
a v neposlední řadě přispěje k mírnému zlepšení nepříznivé situace
s nedostatkem parkovacích stání.