Dopravní prvky v obci


V listopadu 2013 byl ukončen projekt "Dopravní prvky v obci"
(reg. číslo12/016/41200/057/000991)
podpořený z Programu rozvoje venkova Osy IV.Leader,
Místní akční skupina Říčansko, Fiche 3. Občanské sdružení ČTE!
(provozovatel knihovny Průhonice) je do projektu zapojeno
jako partner. Příjemcem dotace je obec Průhonice.
V rámci projektu došlo k vybudování přechodu
pro chodce na zvýšeném prahu vozovky,
chodníku a 6 podélných parkovacích stání,
z toho 1 místo pro osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace, v ulici Říčanská v obci Průhonice.
Konkrétně pak po pravé straně ulice
Říčanská od křížení s ulicí Dobřejovická téměř až k místu, kde dochází
ke křížení s ulicí Tulipánová a kde se nachází Sokolovna Průhonice.

Stavební práce zajistila firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED vybraná v souladu
s pravidly pro výběr dodavatele stanovené Programem rozvoje venkova.

Na začátku prosince pak předpokládáme předložení vyúčtování,
včetně žádosti o platbu a relevantních příloh poskytovateli dotace.

Do projektu je zapojena, jako další partner,
společnost IMOBA, a.s. (provozovatel Sokolovny Průhonice).

Věříme, že realizace tohoto projektu významným způsobem přispěla
ke zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě,
vedla ke zklidnění provozu snížením rychlosti projíždějících vozidel
a v neposlední řadě přispěla také k mírnému zlepšení
nepříznivé situace s nedostatkem parkovacích stání.